Vabariigi Presidendi vähemusrahvuste ümarlaud arutas keelepoliitikat
18.12.1998

Täna arutas Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaud oma istungil kaht viimasel ajal Riigikogu menetluses olnud keelepoliitikat puudutavat seaduseelnõu. Esimese, Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning keeleseaduse muutmise ja täiendamise seaduse võttis Riigikogu seadusena vastu juba 15. detsembril. Selles täpsustatakse Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskandidaatidele esitatavaid eesti keele nõudeid. Teine, Keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu on veel Riigikogu kultuurikomisjoni menetluses ning määratleb eesti keele oskuse nõuded avalikele teenistujatele ning erasektori töötajatele.

Ümarlaua istungil esines ka Keeleinspektsiooni asedirektor Urmas Veikat, kes andis selgitusi ning vastas küsimustele Keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõu kohta.

Valimisseaduste muutmise seaduse puhul nenditi, et tegemist on keele nõuete teistkordse sätestamisega pärast seda, kui Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas eelmise katse muuta keeleseadust 1997. novembris põhiseadusega vastuolus olevaks ja leidis, et neid nõudeid saab kehtestada vaid valimisseaduses, mida uus seadus ka teeb.

Osa Ümarlaua liikmeid oli nõus selle seisukohaga, rõhutades vajadust kaitsta eesti keele kui riigi keele staatust esindusorganites. Teine osa liikmetest leidis, et seadus piirab kodaniku passiivset valimisõigust, kuna kehtestatakse keelelist valimistsensust.

Kuna küsimuses ei leitud konsensust ning resolutsiooni vastuvõtmiseks puudus ka vajalik kvoorum, otsustati fikseerida liikmete eriseisukohad istungi protokollis ning edastada see Vabariigi Presidendile.

Seaduseelnõu nr. 1030 puhul arutati keele oskuse tasemeeksamite uue korra sisseseadmist. Uue korra kohaselt sätestatakse kolm keele oskuse taset ning ühtlustatakse eksami vormi. Küsimusi tekkis selle üle, mis ulatuses hakatakse keelenõudeid kehtestama erasektori töötajatele ning kas see on kooskõlas põhiseadusega. Mitmed Ümarlaua liikmed leidsid, et vastuolude vältimiseks tuleks selles vallas täpsustada seaduseelnõu sõnastus.

Ümarlaud on Presidendi juures tegutsev nõuandev kogu, milles on esindatud nii vähemusrahvuste kultuuriseltside, erakonnade kui ka vene kogukonna esindajad.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 18. detsembril 1998