Otsuste arhiiv
Otsing otsustest:
 

2001. aasta otsused:

Oktoober

1140. Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus
06.10.2001
1139. M. Pärnoja ametist vabastamine
05.10.2001
1138. A. Rüütlile riikliku autasu andmine
02.10.2001

September

1136. Kogumispensionide seadus
26.09.2001
1137. Seaduse "2001. aasta riigieelarve" muutmise seadus
26.09.2001
1135. Riiklike autasude andmine
20.09.2001
1133. M. Maasika nimetamine
06.09.2001
1134. J. Kahni tagasikutsumine
06.09.2001
1132. Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus
03.09.2001

August

1130. K. Jaani nimetamine
31.08.2001
1131. Suursaadikute tagasikutsumine
31.08.2001
1129. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
24.08.2001
1128. M. F. Wells'ile riikliku autasu andmine
23.08.2001

Juuli

1127. A. Tomasbergi nimetamine
31.07.2001
1126. M. Rooste kohtuniku ametist vabastamine
26.07.2001
1125. Vabariigi Presidendi 23. juuli 2001 otsuse nr. 1124 täiendamine
24.07.2001
1124. Riiklike autasude andmine
23.07.2001
1123. Raul Mälgu tagasikutsumine ja Kaja Taela nimetamine
18.07.2001
1122. Kohtunike nimetamine
05.07.2001
1121. ''Politseiteenistuse seaduse ja politseiseaduse muutmise seaduse'' väljakuulutamata jätmine
04.07.2001
1113. Postiseadus
03.07.2001
1114. Käibemaksuseadus
03.07.2001
1115. Kutseõppeasutuse seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja keeleseaduse muutmise seadus
03.07.2001
1116. Riigivapi seadus
03.07.2001
1117. Relvaseadus
03.07.2001
1118. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni (NR 182) ''Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine'' ratifitseerimise seadus
03.07.2001
1119. Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkuleppe ja selle protokolliga ühinemise seadus
03.07.2001
1120. Kriminaalmenetluse koodeksi, Eesti Vabariigi seaduse ''''Eesti NSV kriminaalkoodeksi'' uue redaktsiooni - kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta'', kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
03.07.2001

Juuni

1112. ''Kirikute ja koguduste seaduse'' väljakuulutamata jätmine
29.06.2001
1111. K. Hella kohtuniku ametist vabstamine
27.06.2001
1099. Karistusseadustik
26.06.2001
1100. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus
26.06.2001
1101. Julgeolekukontrolli läbiviimisega seonduv kohtuniku staatuse seaduse, Eesti Panga seaduse, jälitustegevuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus
26.06.2001
1102. Haldusmenetluse seadus
26.06.2001
1103. Halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus
26.06.2001
1104. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
26.06.2001
1105. Korruptsioonivastase seaduse ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus
26.06.2001
1106. Vabariigi Valitsuse seaduse ja Eesti Panga seaduse muutmise seadus
26.06.2001
1107. Töötuskindlustuse seadus
26.06.2001
1108. Maksukorralduse seaduse täiendamise seadus
26.06.2001
1109. Vara merepääste 1989. aasta konventsiooniga ühinemise seadus
26.06.2001
1110. ''Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse'' väljakuulutamata jätmine
26.06.2001
1088. Konkurentsiseadus
20.06.2001
1089.Kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
20.06.2001
1090. Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadus
20.06.2001
1091. Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus
20.06.2001
1092. Äriseadustiku, pankrotiseaduse ja nendega seotud seaduste muutmise seadus
20.06.2001
1093. Keskkonnajärelevalve seadus
20.06.2001
1094. Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus
20.06.2001
1095. Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni osaliste kolmanda konverentsi otsuse III/1 "Baseli konventsiooni muutmine" ratifitseerimise seadus
20.06.2001
1096. Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja digitaalallkirja seaduse muutmise seadus
20.06.2001
1097. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
20.06.2001
1098. Jäätmeseaduse muutmise seadus
20.06.2001
1075. Vabariigi Valitsuse seaduse § 67 täiendamise seadus
14.06.2001
1076. Kriminaalmenetluse koodeksi, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku ning kriminaalkoodeksi muutmise seadus
14.06.2001
1077. Perekonnaseaduse muutmise seadus
14.06.2001
1078. Ravimiseaduse muutmise seadus
14.06.2001
1079. Kohtueskpertiisiseadus
14.06.2001
1080. Kaabelleviseadus
14.06.2001
1081. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus
14.06.2001
1082. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
14.06.2001
1083. Kriminaalmenetluse koodeksi, kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus
14.06.2001
1084. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
14.06.2001
1085. Prokuratuuriseaduse muutmise seadus
14.06.2001
1086. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
14.06.2001
1087. Vabariigi Presidendi 2. veebruari 2001 otsuse nr. 985 täiendamine
14.06.2001

Mai

1064. Metsaseaduse muutmise seadus
28.05.2001
1965. Asendustäitmise ja sunniraha seadus
28.05.2001
1066. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
28.05.2001
1067. Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus
28.05.2001
1068. Kaitstavate loodusobjektide seaduse muutmise seadus
28.05.2001
1069. Palgaseaduse muutmise seadus
28.05.2001
1070. Alaealise mõjutusvahendiste seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus
28.05.2001
1071. Autoriõiguse seaduse, Eesti Vabariigi rendiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus
28.05.2001
1072. Ranna ja kalda kaitse seaduse muutmise seadus
28.05.2001
1073. Eesti Vabariigi valitsuse, Soome Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse kokkuleppe merealapiiride kokkupuutepunkti kohta Läänemeres ratifitseerimise seadus
28.05.2001
1074. Testamendiregistri loomise konventsiooni ratifitseerimise seadus
28.05.2001
1058. Kohtute seaduse täiendamise seadus
17.05.2001
1059. Erastamisseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus
17.05.2001
1060. Maksukorralduse seaduse § 11 muutmise seadus
17.05.2001
1061. Riigivastutuse seadus
17.05.2001
1062. Finantsinspektsiooni seadus
17.05.2001
1063. Finantsinspektsiooni seaduse rakendamisega seotud seaduste muutmise seadus
17.05.2001
1057. Riiklike autasude andmine
15.05.2001

Aprill

1050. Liikluskindlustuse seadus
30.04.2001
1051. Energiaseaduse, riigilõivuseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seadus
30.04.2001
1052. Vabariigi Presidendi töökorra seadus
30.04.2001
1053. Teeseaduse muutmise seadus
30.04.2001
1054. Eesti Vabariigi ja Euroopa Nõukogu Arengupanga vahel sõlmitud laenuraamlepingu ratifitseerimise seadus
30.04.2001
1055. Tubakaaktsiisi seaduse ja selle rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus
30.04.2001
1056. Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise kokkuleppe kurjategijate üleandmisest ja koostööst kriminaalkaristuste täideviimisel ratifitseerimise seadus
30.04.2001
1043. Õiguskantsleri seaduse §-de 6 ja 44 muutmise seaduse väljakuulutamata jätmine
24.04.2001
1044. Puhkuseseadus
24.04.2001
1045. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, veeseaduse ning planeerimis- ja ehitusseaduse muutmise seadus
24.04.2001
1046. Mahepõllumajanduse seadus
24.04.2001
1047. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
24.04.2001
1048. Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seadus
24.04.2001
1049. Riiklike autasude andmine
24.04.2001
1041. Vedelkütuse miinimumvaru seadus
03.04.2001
1040. Advokatuuriseadus
03.04.2001
1042. Rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsiooni ja selle muudatustega ühinemise seadus
03.04.2001

Märts

1038. I. Tarandi nimetamine
29.03.2001
1039. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
29.03.2001
1031. Asjaõigusseaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse talu mõiste määratlemiseks
28.03.2001
1032. Rahvusvahelise laevade arestimise konventsiooni ratifitseerimise seadus
28.03.2001
1033. Rahvusvahelise laevade arestimise konventsiooni rakendamiseks laeva asjaõigusseaduse ja tsiviilkohtumentluse seadustiku muutmise seadus
28.03.2001
1034. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seadus
28.03.2001
1035. Riigilõivuseaduse muutmise seadus
28.03.2001
1036. Riigihangete seaduse muutmise seadus
28.03.2001
1037. Kaitseväeteenistuse seaduse § 224 muutmise seadus
28.03.2001
1025. Raudteeseaduse muutmise seadus
22.03.2001
1026. Kolmanda maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus
22.03.2001
1027. Maa hindamise seaduse muutmise seadus
22.03.2001
1028. Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus
22.03.2001
1029. Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus
22.03.2001
1030. A. Jürimäe kohtuniku ametist vabastamine
22.03.2001
1024. Vabariigi Presidendi 12. märtsi 2001 otsuse nr. 1013 osaline muutmine
15.03.2001
1015. Advokatuuriseaduse väljakuulutamata jätmine
14.03.2001
1016. Riigireservi seaduse §10 1 muutmise seadus
14.03.2001
1017. Haldusasjadega seotud dokumentide välisriikides üleandmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus
14.03.2001
1018. Antarktika lepinguga ühinemise seadus
14.03.2001
1019. Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus
14.03.2001
1020. Kohtuotsuse rahvusvahelise kehtivuse Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus
14.03.2001
1021. Patendivoliniku seadus
14.03.2001
1022. Käibemaksuseaduse §-de 10, 15 ja 18 muutmise seadus
14.03.2001
1023. Erastamisseaduse § 29 täiendamise seadus
14.03.2001
1013. P. A. Oinonenile riikliku autasu andmine
12.03.2001
1014. R. Lausma Luige nimetamine
12.03.2001

Veebruar

1003. Telekommunikatsiooniseaduse muutmise seadus
27.02.2001
1004. Riigipiiri seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seadus
27.02.2001
1005. Reklaamiseaduse muutmise seadus
27.02.2001
1006. Laste hooldusõiguse ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus
27.02.2001
1007. Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise lepingu lisaprotokolli ratifitseerimise seadus
27.02.2001
1008. Euroopa mitteregulaarse lennuliikluse ärilisi õigusi käsitleva mitmepoolse lepinguga ühinemise seadus
27.02.2001
1009. Rahvatervise seaduse § 8 muutmise seadus
27.02.2001
1010. Käibemaksuseaduse § 18 muutmise seadus
27.02.2001
1011. Geneetliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse täiendamise seadus
27.02.2001
1012. A. Jõksi kohtuniku ametist vabastamine
27.02.2001
997. Kohtutäituri seaduse rakendamiseks täitemenetluse seadustiku, tsiviikohtumenetluse seadustiku, kinnistusraamatuseaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus
21.02.2001
998. Mereteenistuse seadus
21.02.2001
999. Kriminalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
21.02.2001
1000. Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus
21.02.2001
1001. Eesti Vabariigi seaduse "Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta" muutmise seadus
21.02.2001
1002. Kohtunike ametist vabastamine
21.02.2001
992. M. Altnurme kohtunikuks nimetamine
14.02.2001
993. Ühistranspordiseaduse muutmise seadus
14.02.2001
994. Kutseõppeasutuse seaduse § 33 lõike 3 kehtetuks tunnistamine
14.02.2001
995. Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja alkoholiseaduse muutmise seadus
14.02.2001
996. Kalapüügiseaduse muutmise seadus
14.02.2001
991. Riiklike autasude andmine
09.02.2001
986. Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu ratifitseerimise seadus
07.02.2001
987. Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
07.02.2001
988. Riigi Teataja seaduse ja andmekogude seaduse muutmise seadus
07.02.2001
989. Töö- ja puhkeaja seadus
07.02.2001
990. A. Orava nimetamine
07.02.2001
985. Riiklike autasude andmine
02.02.2001

Jaanuar

977. J. Kerdi nimetamine
30.01.2001
978. Käibemaksuseaduse muutmise seadus
30.01.2001
979. Välismaalaste seaduse, pagulaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus
30.01.2001
980. Kohtutäituri seadus
30.01.2001
981. Vandetõlgi seadus
30.01.2001
982. Ülikooliseaduse ja Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus
30.01.2001
983. Jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse täiendamise seadus
30.01.2001
984. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
30.01.2001
973. Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seadus
10.01.2001
974. Julgeolekuasutuste seadus
10.01.2001
975. Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus
10.01.2001
976. Veeseaduse muutmise seadus
10.01.2001
964. Loomakaitseseadus
02.01.2001
965. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus
02.01.2001
966. Liiklusseadus
02.01.2001
967. Kutseseadus
02.01.2001
968. Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seaduse muutmise seadus
02.01.2001
969. Kriminaalmenetluse koodeksi ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus
02.01.2001
970. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse muutmise seadus
02.01.2001
971. Riigilõivuseaduse muutmise seadus
02.01.2001
972. Seadus 2001. aasta riigieelarve
02.01.2001
972. Seadus 2001. aasta riigieelarve
02.01.2001

 

2001 (178) 2000 (248) 1999 (236) 1998 (206) 

 

tagasi | otsuste arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Resolution Põhiseadus Riiklikud sümbolid Pädevus Otsused Käskkirjad Eesti Riigipead Kadrioru loss Paslepa ametikodu Muud põhiseaduslikud institutsioonid Teenetemärgid