Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Partnerluse harta Eesti Vabariigi, Ameerika Ühendriikide, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel
16.01.1998

Preambul

Vasakult: Läti president Guntis Ulmanis, Leedu president Algirdas Brazauskas, Eesti president Lennart Meri, Ameerika Ühendriikide president Bill ClintonEesti Vabariik, Ameerika Ühendriigid, Leedu Vabariik ja Läti Vabariik, edaspidi nimetatud ''partnerid'',

Jagades ühist arusaama rahumeelsest ja üha rohkem integreeritud Euroopast, mis on jagamatu, põhineb demokraatial, õiguskorral, vabadel turgudel ja inimõiguste ning kõigi rahvaste põhivabaduste austamisel;

Tunnustades ajaloolist võimalust ehitada üles uus Euroopa, kus iga riik oleks kaitstud oma rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ja austaks kõigi transatlantilise ühenduse liikmete sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust;

Otsustanud tugevdada oma kahepoolseid suhteid panusena selle uue Euroopa ehitamisse ja suurendada kõigi riikide julgeolekut Euroopa ja transatlantiliste institutsioonide kohandamise ning laiendamise kaudu;

Võtnud endale kohustuseks inimpotentsiaali täieliku väljakujundamise õiglaste ja inklusiivsete ühiskondade raames, mis hoolitsevad harmooniliste ning õiguspäraste suhete edendamise eest inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse etnilistesse ja religioossetesse gruppidesse;

Tunnistades ühist huvi arendada vastastikuse lugupidamise alusel koostöösuhteid kõigi teiste riikidega regioonis;

Tuletades meelde sõbralikke suhteid, mis on jätkuvalt eksisteerinud Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ning Leedu Vabariigi vahel alates 1922. aastast;

Edasi, tuletades meelde, et Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi tunnustanud Eesti, Läti ja Leedu sunniviisilist inkorporeerimist Nõukogude Liidu koosseisu 1940. aastal, vaid pigem vaatleb nende riiklust katkematuna sõltumatuse väljakuulutamisest alates - poliitika, mida Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt väljendanud viie aastakümne jooksul;

Hinnates suurt panust, mille Eestist, Lätist ja Leedust sisserännanud isikud on andnud Ameerika Ühendriikide paljurahvuselisele kultuurile, samuti Euroopa pärandit, mida Ameerika Ühendriigid on kasutanud, saades tulu Balti riikidest pärit intellektuaalide, kunstnike ja Hansa kaupmeeste panusest Euroopa arengule; kiites Ameerika Ühendriikide kodanike panust Eesti, Läti ja Leedu vabastamisel ja ülesehitamisel;

Kinnitavad kõrgeimal tasemel deklareeritud poliitilise kohustusena, et järgivad käesoleva Harta eesmärkide saavutamiseks oma individuaalsetes ja ühistes pingutustes järgmisi põhimõtteid ja protseduure.

Partnerluse põhimõtted

Ameerika Ühendriikidel on tõeline, sügav ja kestev huvi Eesti, Läti ja Leedu sõltumatuse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ning julgeoleku vastu.

Ameerika Ühendriigid tervitavad soojalt Eesti, Läti ja Leedu edu oma vabaduse tagasivõitmisel ja oma õiguspäraste kohtade ennistamisel rahvaste ühenduses.

Ameerika Ühendriigid austavad Eesti, Läti ja Leedu rahvaste poolt nende sõltumatuse taastamiseks toodud ohvreid ja läbitud kannatusi. See julgustab neid riike tegema jõupingutusi, et laiendada oma poliitilisi, majanduslikke, julgeolekualaseid ja sotsiaalseid sidemeid teiste rahvastega transatlantilise ühenduse täielike liikmetena.

Partnerid kinnitavad oma seotust õiguskorra kui vabade ja demokraatlike rahvaste transatlantilise ühenduse põhialusega ja kõigi õiglaste ühiskondade vastutusega kaitsta ja austada kõigi nende territooriumi piirides alaliselt elavate inimeste inimõigusi ja kodanikuvabadusi.

Partnerid rõhutavad oma ühist seotust ÜRO põhikirjas sisalduvate põhimõtete ning kohustustega.

Partnerid kinnitavad veelkord oma ühist seotust Helsingi lõppakti ja järgnevate OSCE dokumentide, kaasaarvatud Pariisi harta ja Lissaboni OSCE tippkohtumisel vastuvõetud dokumentide eesmärkide, põhimõtete ja sätetega.

Partnerid tahavad heas usus pidada kinni oma kohustustest edendada ja lugu pidada ülalmainitud Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) dokumentides ja inimõiguste ülddeklaratsioonis sisalduvatest inimõiguste standarditest. Nad rakendavad oma seadusi, kaitstes neid inimõigusi täielikult ja õiguspäraselt.

Ameerika Ühendriigid tõstavad esile Eesti, Läti ja Leedu poolt võetud meetmeid Euroopa integratsiooni edasiarendamiseks, rajades tihedaid koostöösidemeid omavahel ja naabritega, samuti nende regionaalse koostöö edendamist osaluse kaudu niisugustel foorumitel nagu Balti Assamblee, Balti Ministrite Nõukogu ja Läänemeremaade Nõukogu.

Vaadeldes heanaaberlikke suhteid transatlantilises ühenduses üldise julgeoleku ja stabiilsuse põhialustena, kinnitavad Eesti, Läti ja Leedu veelkord oma otsust edasi arendada kahepoolseid suhteid omavahel ja teiste naaberriikidega.

Partnerid tugevdavad oma jõupingutusi regiooni julgeoleku, heaolu ja stabiilsuse edendamiseks. Partnerid lähtuvad allpool märgitud punktidest, koondades oma jõupingutused, et süvendada Balti riikide integratsiooni transatlantiliste ja Euroopa institutsioonidega, edendada koostööd julgeoleku ja kaitse alal ning arendada Eesti, Läti ja Leedu majandust.

Seotus integratsiooniga

Osana ühisest arusaamast tervikliku ja vaba Euroopa kohta deklareerivad partnerid, et nende ühiseks eesmärgiks on Eesti, Läti ja Leedu täielik integreerumine Euroopa ning transatlantiliste poliitiliste, majanduslike, julgeoleku- ja kaitseinstitutsioonidega. Euroopa ei ole täielikult turvaline, kui Eesti, Läti ja Leedu igaüks eraldi ei ole turvaline.

Partnerid kinnitavad veelkord oma seotust Helsingi lõppaktis sätestatud , Budapesti ja Lissaboni OSCE tippkohtumiste deklaratsioonides korratud ja ka OSCE julgeoleku sõjalis-poliitiliste aspektide käitumiskoodeksis sisalduva põhimõttega, et kõikide riikide julgeolek Euro-Atlantilises ühenduses on jagamatu.

Partnerid on ühiselt seotud olulise põhimõttega, mis on samuti väljendatud OSCE käitumiskoodeksis ja veelkord korratud järgnevates OSCE tippkohtumiste deklaratsioonides, et igal riigil on õigus individuaalsele ja kollektiivsele kaitsele, samuti õigus vabalt valida oma julgeolekumeetmeid, kaasa arvatud lepinguid liitude loomiseks.

Partnerid toetavad eluliselt tähtsat rolli, mida etendavad mitmed täiendavad institutsioonid ja organid -- kaasa arvatud OSCE, Euroopa Liit (EL), Lääne- Euroopa Liit (WEU), Põhja -Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO), Euro- Atlandi Partnerluse Nõukogu (EAPN), Euroopa Nõukogu (EN) ja Läänemeremaade Nõukogu (LMN) -- partnerite ühise eesmärgi saavutamisel, milleks on integreeritud, turvaline ja jagamatu Euroopa.

Nad usuvad, et hoolimata ajaloo või geograafiaga seotud teguritest peaksid need institutsioonid olema avatud kõigile Euroopa demokraatlikele riikidele, kes tahavad ja suudavad kanda liikmeksoleku vastutust ning kohustusi, nagu on nende institutsioonide poolt määratletud.

Partnerid tervitavad tugevat ja töist OSCE-d, mis on pühendunud demokraatlike institutsioonide, inimõiguste ja põhivabaduste edendamisele. Nad toetavad tugevalt OSCE rolli mehhanismina, mis peab ära hoidma tekkida võivaid ja lahendama tekkinud konflikte ning kriise.

Eesti, Läti ja Leedu kinnitavad veelkord oma eesmärki saada kõigi Euroopa ja transatlantiliste institutsioonide, kaasa arvatud Euroopa Liidu ja NATO täisliikmeteks.

Ameerika Ühendriigid tuletavad meelde oma pikaajalist toetust EL-i laiendamisele, pidades seda põhiliseks institutsiooniks uues Euroopas ja deklareerides, et tugevam, suurem ja väljapoole vaatav Euroopa Liit edendab julgeolekut ja heaolu kogu Euroopa jaoks.

Partnerid usuvad, et NATO laiendamine suurendab Ameerika Ühendriikide, Kanada ja kõigi Euroopa riikide julgeolekut, kaasa arvatud riikide, keda ei ole kohe NATO liikmeks kutsutud või kes ei ole käesoleval ajal liikmeksolekust huvitatud.

Ameerika Ühendriigid tervitavad Eesti, Läti ja Leedu püüdlusi ning toetavad nende pingutusi NATO-ga liitumiseks. Ameerika Ühendriigid kinnitavad oma vaadet selle kohta, et NATO partnerid võivad saada liikmeteks, kui iga taotleja näitab, et ta suudab ja tahab endale võtta liikmeksoleku vastutust ja kohustusi, ja nagu NATO otsustab, et nende riikide kaasamine teeniks Euroopa stabiilsuse ja alliansi strateegilisi huve.

Ameerika Ühendriigid väljendavad veelkord oma vaadet selle kohta, et NATO laienemine on käimasolev protsess. Ameerika Ühendriigid loodavad edasisele laienemisele ja jäävad veendumuse juurde, et NATO ei jää avatuks mitte ainult uutele liikmetele, vaid et esimesed liikmekskutsutud riigid ei jää viimasteks. Mitte ühelgi NATO-sse mittekuuluval riigil ei ole vetoõigust alliansi otsuste suhtes. Ameerika Ühendriigid märgivad, et allianss on valmis süvendama konsultatsioone kandideerivate riikidega kogu võimaliku NATO liikmeksoleku küsimustiku ulatuses.

Partnerid tervitavad Madriidi tippkohtumise tulemusi. Nad toetavad alliansi seotust avatud uste poliitikaga ja tervitavad Balti riikide tunnustamist NATO kandidaatliikmetena. Eesti, Läti ja Leedu tõotavad süvendada oma lähedasi suhteid alliansiga Euro-Atlandi Partnerluse Nõukogu, programmi ''Partnerlus rahu nimel'' ja intensiivistunud dialoogi kaudu.

Partnerid rõhutavad oma huvi Venemaa demokraatliku ja stabiilse arengu vastu ja toetavad tugevnenud NATO-Venemaa suhet kui põhielementi nende ühisest arusaamast uue ja rahumeelse Euroopa kohta. Nad tervitavad NATO-Venemaa asutamisakti ja NATO-Ukraina hartat, mis mõlemad suurendavad Euroopa julgeolekut.

Julgeolekualane koostöö

Partnerid konsulteerivad omavahel, samuti teiste riikidega, juhul kui üks partner leiab, et tema territoriaalne terviklikkus, sõltumatus või julgeolek on ohus. Partnerid kasutavad sellisteks konsultatsioonideks kahe- ja mitmepoolseid mehhanisme.

Ameerika Ühendriigid tervitavad ja hindavad panust, mille Eesti, Läti ja Leedu on juba andnud Euroopa julgeolekusse sõltumatuse rahumeelse taastamise läbi ja oma aktiivse osalemisega programmis ''Partnerlus rahu nimel''. Ameerika Ühendriigid tervitavad samuti nende panust IFOR-sse, SFOR-sse ja teistesse rahuvalvemissioonidesse.

Kujundades edasi olemasolevat koostööd oma vastavate kaitseministeeriumide ja relvajõudude vahel toetavad Ameerika Ühendriigid Eesti, Läti ja Leedu pingutusi kanda hoolt oma õigustatud kaitsevajaduste eest, kaasaarvatud sobivate ja interoperatiivselt rakendatavate sõjaliste jõudude arengu eest.

Partnerid tervitavad Balti Julgeoleku Toetusgrupi (BALTSEA) loomist täidesaatva organina Eesti, Läti ja Leedu kaitsejõududele antava julgeolekuabi rahvusvaheliseks koordineerimiseks.

Partnerid teevad koostööd kaitsealgatuste nagu Balti Pataljoni (BALTBAT), Balti Mereväedivisjoni (BALTRON) ja Balti õhuruumi ühine seiresüsteem (BALTNET) arendamisel ja laiendamisel, mis annavad näite Eesti, Läti ja Leedu ning transatlantilise ühenduse ühist julgeolekut tõstvast praktilisest koostööst.

Partnerid kavatsevad jätkata vastastikku kasulikku sõjalist koostööd ja peavad regulaarselt konsultatsioone, kasutades loodud Kaitse- ja Sõjaliste Suhete Kahepoolset Töögruppi.


Majanduslik koostöö

Partnerid kinnitavad oma seotust vabaturu mehhanismiga kui parima vahendiga oma rahvaste materiaalsete vajaduste rahuldamiseks.

Ameerika Ühendriigid tunnistavad olulist edu, mida tema Balti partnerid on saavutanud majandusreformide läbiviimisel ja arendamisel ning üleminekul vabaturumajandusse.

Eesti, Läti ja Leedu rõhutavad oma kavatsust süvendada majanduslikku integratsiooni Euroopa ja maailma majandusega, mis rajaneb inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vabal liikumisel.

Eesti, Läti ja Leedu rõhutavad oma kohustust jätkata turuorientatsiooniga majandusreforme ja väljendavad kavatsust jõuda täieliku ühinemiseni maailma majandusorganisatsioonidega, nagu Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO), luues tingimusi sujuvaks ühinemiseks Euroopa Liiduga.

Seda eesmärki arvestades püüavad Ameerika Ühendriigid hõlbustada Eesti, Läti ja Leedu ühinemist maailma majandusega ja sobivate rahvusvaheliste majandusorganisatsioonidega, eriti WTO ja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD), sobivatel kaubanduslikel tingimustel.

Partnerid töötavad individuaalselt ja koos, et välja arendada oma riikides õiguslikud ja finantstingimused rahvusvaheliste investeeringute soodustamiseks. Eesti, Läti ja Leedu tervitavad Ameerika Ühendriikide investeeringuid nende majandusse.

Partnerid jätkavad püüdlemist vastastikku kasulike majandussuhete poole, mis on rajatud võrdsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetele, et luua selliseks koostööks vajalikud tingimused.

Partnerid alustavad regulaarseid konsultatsioone edasise koostöö osas regulaarse hinnangu saamiseks edu kohta majandusliku arengu, kaubanduse, investeerimise ja nendega seotud aladel. Neid konsultatsioone peetakse sobivalt kõrgel tasemel.

Tunnistades, et võitlus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu nõuab mitmepoolset pingutust, lepivad partnerid kokku teha täielikku koostööd võitluses maailma majandust ja poliitilist stabiilsust ähvardava sellise ohu vastu. Eestile, Lätile ja Leedule jääb kohustus välja kujundada sellealased kindlad õigusaktid ja tõhustada nende õigusaktide kohaldamist õiglase ja hästi funktsioneeriva kohtusüsteemi tugevdamisega.


USA - Balti suhted

Kõigil nendel ühise püüdluse aladel, kujundades oma jagatud sõpruse ja koostöö ajalugu, kinnitavad partnerid veelkord oma seotust tulemusliku ja dünaamilise Balti-Ameerika partnerlusega 21.sajandiks.

Partnerid vaatlevad oma partnerlust poliitiliste, majanduslike, julgeoleku-, kaitse-, kultuuri- ja keskkonnaküsimuste alal olulisena tihedamate sidemete loomiseks nende rahvaste vahel ja Eesti, Läti ja Leedu täielikku integreerumist Euroopa ja transatlantilistesse struktuuridesse hõlbustavana.

Nende sidemete edasiseks tugevdamiseks asutavad partnerid ühiste pingutuste hindamiseks sobivalt kõrgel tasemel kokkutuleva Partnerluskomisjoni. See komisjon tuleb kokku kord aastas või vajaduse korral, et partnerlusest ülevaadet saada, hinnata kahepoolse koostöö tulemusi majanduslikes, sõjalistes ja muudes küsimustes ning kontrollida käesoleva harta eesmärkide saavutamist.

Peegeldamaks paremini muutusi Euroopa ja transatlantilises poliitilises ning julgeolekukeskkonnas, on allakirjutavad partnerid kohustatud seda kokkulepet regulaarselt läbi vaatama kõige kõrgemal tasemel.


Eesti Vabariigi nimel

Ameerika Ühendriikide nimel

Leedu Vabariigi nimel

Läti Vabariigi nimel

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid