Eesti regionaalne areng 20. ja 21. sajandil
 

Ettekande teesid Presidendi Akadeemilisele Nõukogule
Garri Raagmaa

Inimene, ruum ja ühiskond

* Ruum kui ürgne vajadus, ruum kui sotsiaalne kategooria
* Ruumi koloniseerimine ja ühiskondlik (taas)tootmine
* Territoriaalne identiteet ja regionaliseerumine: etnoste ja regioonide teke (Paasi)
* Piirid, majandus ja võim --> toime-, identiteedi- ja käsuregioonid
* Sümbolid, mälu ja unustamine
* Institutsioonid ja reinstitutsionaliseerumine
* Ruumitunnetus ja -teadvus --> eluruum kui ühisasi
* Majandusliku edukuse ja ruumikasutuse seosed - regionaalplaneerimise ja -poliitika teostamise ratsionaalsus
* Pikaajaline säästlikkus
* Ressursside täielik kasutamine
* Majanduskasvu pidurdavate regionaalprobleemide ennetamine ja vähendamine

20 sajand - Eesti eluruumi ja asustuse kujunemise ajalugu

* Ülemaailmne tööstusrevolutsioon ja selle peegeldus Eesti agraarsektoris -->
* kaubalis-rahaliste suhete teke Kõrg-Eestis ja väikelinnastumine.
* Maailmariigi sõjaline eelpost -->
* tööstuskasv Põhja-Eestis ja suurlinnastumine.
* Impeeriumi hääbumine ja taasettevalmistus iseseisvuseks -->
* kaubalis- rahalised suhted teiseses sektoris ja arengu suundumine

Lääne-Eestisse ja lahtilinnastumine.

* Liberaalne majandus ja suurlinnamajanduste võidukäik -->
* sotsiaalne ja ruumiline tõrjutus ja suletud enklaavide taastootmine.

21 sajand - Eesti eluruumi nägemus

* Globaalne tööjaotus ja trendid ruumi kasutamisel
* "Ruumihävitajad" tehnoloogiad
* Erinevate mudelite ja tegurite võimalikud mõjud eri tüüpi piirkondade arengule
* Eesti orvid globaalsel turul --> Eesti tulevane majandusstruktuur
* Eesti tulevane majandus- ja asustussüsteem --> soovitav versus laissez faire mudel

Tegevused - vajaliku poliitikad (Aado Keskpaik)

* Strateegiline ja süsteemne lähenemine versus ametkondlik
* Eesti regionaalarengu strateegia
* Maakondade Eesti
* Haldus-territoriaalne reform

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu