Eesti Vabariigi põhiseadus
 

IX peatükk

VÄLISSUHTED JA VÄLISLEPINGUD

§ 120. Eesti Vabariigi suhtlemise korra teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sätestab seadus.

§ 121. Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigi lepingud:

  1. mis muudavad riigipiire;

  2. mille rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmist, muutmist või tühistamist;

  3. mille kohaselt Eesti Vabariik ühineb rahvusvaheliste organisatsioonide või liitudega;

  4. millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi;

  5. milles ratifitseerimine on ette nähtud.

§ 122. Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Eesti mere- ja õhupiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel.

Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus.

§ 123. Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.

Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Official Duties Põhiseadus Riiklikud sümbolid Pädevus Otsused Käskkirjad Eesti Riigipead Kadrioru loss Paslepa ametikodu Muud põhiseaduslikud institutsioonid Teenetemärgid